TIETOSUOJA

Kaikki eLääkehoitopassia käyttävät korkeakoulut toimivat rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu toimii, palvelusopimusten perusteella, henkilötietojen käsittelijänä suhteessa muihin palvelua käyttäviin organisaatioihin. Pääkäyttäjäpalvelua tuottaessaan Turun ammattikorkeakoulu käsittelee henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista.

Vastuu palvelun teknisestä ylläpidosta on Turun ammattikorkeakoululla. Käytännössä teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta huolehtii Eneroc Oy.

eLääkehoitopassi pitää sisällään seuraavia henkilötietoryhmiä: opiskelijan yksilöintitiedot, lääkehoitopassiopintosuoritustiedot ja opiskelijan harjoitteluohjaajien kirjaamat tiedot.

Opiskelijatiedot:
 • sukunimi, etunimet
 • opiskelijanumero
 • opintojen aloitusvuosi
 • opiskelupaikka
 • tutkinto, ryhmätunnus
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite)
Lääkehoitopassiopintosuoritustiedot:
 • suoritetut lääkehoidon opinnot
 • opintojen arvioinnit opiskelija itsensä ilmoittamana
 • opintojen arvioijat
 • suorituspäivämäärät
 • oppimistehtävien edistyminen
AMK:n opetushenkilöstö:
 • sukunimi, etunimet
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite)
Harjoitteluohjaajat:
 • sukunimi, etunimi
 • organisaatio
 • sähköpostiosoite

Harjoitteluohjaajien henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, kohta 1, alakohta a).

eLääkehoitopassissa säilytettävien henkilötietojen säilytysajat:
Opiskelijoiden lääkehoitopassit poistetaan, kun lääkehoitopassin aktivoinnista (ensimmäinen kirjautuminen) on kulunut yli 5 vuotta ja opiskelijan viimeisimmästä sisäänkirjautumisesta on kulunut yli 2 vuotta.

Lisätiedot:
Opiskelijat ja opettajat:
Tutustu oman korkeakoulusi tietosuojasivuihin tai ole ensisijaisesti yhteydessä oman korkeakoulusi yhteyshenkilöihin

Harjoitteluohjaajat:
ole ensisijaisesti yhteydessä opiskelijan korkeakoulun yhteyshenkilöihin

Loppukäyttäjien tuki palvelee sähköpostiosoitteessa: laakehoitopassi@turkuamk.fi

Logo
HAKA kirjautuminen
Salasanakirjautuminen
Esittelyvideo
Esittelyvideo