Yleiset tiedotteet

Yleiset tiedotteet

Juha Iijalainen
04.04.2022

Tervetuloa uudistuneeseen Lääkehoitopassiin.

Kirjaudu järjestelmään koulusi HAKA-tunnuksilla ...

Lue lisää
Juha Iijalainen
04.04.2022

Welcome to Medication Passport 2.0

You can log in to Medication Passport 2.0 with your school HAK ...

Lue lisää

TIETOSUOJAILMOITUS

eLääkehoitopassi henkilötietojen käsittely

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14

17.9.2019

1
Rekisterinpitäjä
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Puhelinvaihde (02) 263 350
kirjaamo@turkuamk.fi

Turun ammattikorkeakoulu toimii rekisterinpitäjänä oman organisaationsa tietojen osalta. Muut organisaatiot toimivat rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta. Lisäksi Turun AMK toimii, palvelusopimusten perusteella, henkilötietojen käsittelijänä suhteessa muihin palvelua käyttäviin organisaatioihin.
2
Vastuuhenkilö ja yhteyshenkilöt
Anne Isotalo, koulutusjohtaja.
Riitta-Liisa Lakanmaa, koulutus- ja tutkimuspäällikkö.
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
3
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija.
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään opiskelijoiden lääkehoito-osaamisen opintoihin liittyvien opintosuoritusten ja oppimisen etenemisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi sekä Lääkehoitopassin tukipalveluiden toteuttamiseksi.
5
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, kohta 1, alakohta e). Lisätietoja opiskelijoiden tietosuojailmoituksessa.

Muiden palvelua käyttävien tahojen tietojen käsittely perustuu sopimukseen
(Tietosuoja-asetus, 6 artikla, kohta 1, alakohta b).
6
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat
Rekisteri pitää sisällään opiskelijan yksilöintitiedot, lääkehoitopassiopintosuoritustiedot ja opiskelijan harjoitteluohjaajien kirjaamat tiedot.

Opiskelijatiedot:
- sukunimi, etunimet
- opiskelijanumero
- opintojen aloitusvuosi
- opiskelupaikka
- suuntautumisvaihtoehto / tutkinto
- yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Lääkehoitopassiopintosuoritustiedot:
- suoritetut lääkehoidon opinnot
- opintojen arvioinnit opiskelija itsensä ilmoittamana
- opintojen arvioijat
- suorituspäivämäärät
- oppimistehtävien edistyminen

AMK:n opetushenkilöstö:
(ylläpidetään harjoittelun järjestämisen tarpeisiin)
- sukunimi, etunimet
- yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Harjoitteluohjaajat:
Kirjautumistiedoissa vain yksiköiden/klinikoiden tiedot, merkinnänannon yhteydessä ohjaaja itse päättää, miten kirjaa omat tietonsa ohjaaja –kohtaan.

Opiskelijoiden tiedot siirtyvät järjestelmän sisäiseen arkistoon 5 vuoden kuluttua ilmoitetusta opintojen aloitushetkestä. Arkistossa niitä säilytetään yhden vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.
7
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan opiskelijalta tai opettajalta itseltään. Harjoitteluohjaaja tai AMK opettaja kirjaa opiskelijan suorituksiin OSAA –kohdan merkinnän.
8
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Vastuu palvelun teknisestä ylläpidosta on Turun ammattikorkeakoululla. Käytännössä teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta huolehtii Eneroc.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimustarkoitukseen.
9
Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuolelle)
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä kolmansiin maihin. Tietoja voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti siirtää kolmansiin maihin esimerkiksi tilanteessa, jossa opiskelijan harjoittelu ja harjoittelun ohjaus tapahtuu ulkomailla.
10
Tietojen suojauksen periaatteet
Pääsyä palveluun on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta tarvitsevat.

Turun ammattikorkeakoulu käsittelee tietoja vain siinä laajuudessa, kuin palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista.
11
Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla (esim. AMK:n opiskelija, työntekijä) on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta ei ole, jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä toiseen, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.

Sinulla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme perusteella.

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.

Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.
Logo
HAKA kirjautuminen
Salasanakirjautuminen
Esittelyvideo
Esittelyvideo